Διαγραφή θρησκεύματος από δημόσια έγγραφα

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΑριθμόςΗμερ.Θέμα
Ερώτηση 446912/08/2015Σχετικά με τη συνάντηση και τα αιτήματα της Ένωσης Αθέων προς την Κυβέρνηση
Προς Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση 509901/12/2014Αναπάντητη ερώτηση σχετικά με την κατάργηση της Εθνικής και Θρησκευτικής Ταυτότητας από τα Ελληνικά Σχολεία
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: —
Ερώτηση 679207/03/2014Κατάργηση της εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας από τα ελληνικά σχολεία
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: —
Επίκαιρες ερωτήσεις 1571, 1603, 167711/06/2013
18/06/2013
02/07/2013
Σχετικά με την επαναφορά της αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες 1571, 1603, 1677
Απάντηση (1571) Υπ. Επικρατείας και Υπ. Εσωτερικών: αναρμόδια (σελ. 13272-13273)
Απάντηση (1603) Υπ. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υπ. Εσωτερικών: αναρμόδια (σελ. 13455)
Απάντηση (1677) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: αναρμόδια
Ερώτηση 158912/09/2012Να μη ζητούνται στα σχολεία και να μην αναγράφονται στους απολυτήριους τίτλους σπουδών στοιχεία που παραβιάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Ερώτηση 533402/02/2012Είναι νόμιμη η αναφορά του Θρησκεύματος σε Δελτίο Απογραφής της Διεύθυνσης Στρατολογίας;
Απάντηση Υπ. Εθνικής Άμυνας
Ερώτηση 450016/01/2012Παράνομη η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ερώτηση 1226428/06/2010Αναγραφή θρησκεύματος στους τίτλους σπουδών Βασικής με Μέσης Εκπαίδευσης
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Νόμοι/ΠΔ/ΥΑ/Εγκύκλιοι

ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος/Θέμα
73735/Γ223/06/2010Απολυτήριοι τίτλοι Γυμνασίου
Εγκ. 104071/Γ204/08/2008Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων
Εγκ. 91109/Γ210/07/2008Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων
Εγκ. 76992/Γ227/07/2006(Υπάρχει ως παράρτημα στην Παρουσίαση Διαμεσολάβησης του ΣτΠ)
ΚΥΑ Φ.429.1/153/158328 Σ.196229/12/2005Ρύθμιση θεμάτων καταγραφής, στρατολογικής παρακολούθησης και απογραφής στρατευσίμων (σελ. 26324-26326 — Άρθρο 1)
Ν. 342113/12/2005Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις (Άρθρο 10)
Εγκ. Γ2/13175722/11/2004Στοιχεία σύνταξης στους τίτλους σπουδών
Εγκ. Γ2/582131/10/2001Καταχώριση ατομικών στοιχείων
ΥΑ Γ2/707124/12/1998Καθορισμός των τύπων των τίτλων των Ενιαίων Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σελ. 15647-15648)
Εγκ. Γ2/607806/11/1997
Γ2/890429/11/1995Διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών
Ν. 213021/04/1993Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις
Ν. 210102/12/1992Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού (Άρθρο 14, παρ. 1-2)
Εγκ. Γ1/1/102/01/1990
ΥΑ 233.1/6/Γ2/205830/04/1986Καθορισμός του τύπου των απολυτηρίων τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης (σελ. 3115-3120)
Ν. 156630/09/1985Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Άρθρο 6, παρ. 2)
ΠΔ 10429/01/1979Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών δελτίων, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
YA 233.1/20/5761522/05/1978Περί καθορισμού του τύπου Απολυτηρίου των αποφοίτων των Λυκείων και Γυμνασίων (σελ. 6162)
Φ.12/977/109744/Γ126/11/1977Απασχόληση μαθητών
ΥΑ 4327529/04/1977
Π.Δ. 85025/10/1976Περί των λεπτομερειών εφαρμογής του Ν. 344-1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων»
Ν. 34408/06/1976Περί ληξιαρχικών πράξεων

Άλλα έγγραφα

ΑριθμόςΗμερ.ΤίτλοςΣυντάκτης
10/01/2012Παράνομη η αναγραφή θρησκεύματος Καθημερινή
06/2010Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ’ αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και 13
Οδηγία 95/46/ΕΚ31/10/2003Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Ανεπίσημη εκδοχή που ενσωματώνει την τροποποίηση 1882/2003)Ευρωπ. Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ
Καν.(ΕΚ)188229/09/2003Περί προσαρμογής στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου των διατάξεων των σχετικών με τις πειτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις υποκείμενες στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ΕΚ Ευρωπ. Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ
11478.02.2.317/09/2002Καταχώριση προσωπικών δεδομένων στο «Δελτίο Απογραφής Στρατεύσιμου» (Πόρισμα)Συνήγορος του Πολίτη
8720/08/2002(Σχετικά με την αναγραφή θρησκεύματος στο έντυπο αίτησης υποψηφίων για τις στρατιωτικές σχολέςΑρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
77Α25/06/2002Απόφαση σχετικά με την αναγραφή θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών και την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
13431/10/2001
Απόφαση σχετικά με την αναγραφή του θρησκεύματος επί των ληξιαρχικών πράξεων.
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
127121/06/2001(Άδεια επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ΓΕΕΘΑ)Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
13/07/2000Θέσεις για την αναγραφή του θρησκεύµατος στις ταυτότητες ΕΕΔΑ
68704/11/1991Θρήσκευμα. Μεταβολή. Καταχώριση στην ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. (γνωμοδότηση)Νομικό Συμβούλιο Κράτους