«

»

Να πάψει η υποχρεωτική κατήχηση – Stop forced indoctrination

Να πάψει η υποχρεωτική κατήχηση

Τα κρούσματα άρνησης χορήγησης απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών πληθαίνουν. Πολλοί διευθυντές σχολείων, εκμεταλλευόμενοι την ασάφεια των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας, είτε αποτρέπουν τους γονείς από την άσκηση του δικαιώματός τους είτε αρνούνται ευθέως να τους το παραχωρήσουν. Το Υπουργείο τηρεί σιγή ιχθύος, δεν εκδίδει διασαφηνιστική εγκύκλιο ούτε επιβάλει πειθαρχικές ποινές στους διευθυντές. Δύο τέτοιες περιπτώσεις έφτασαν πρόσφατα μέχρι τη Βουλή, ωστόσο το Υπουργείο απαντά στα ερωτήματα των βουλευτών με παραπομπές στη διαδικασία, χωρίς να παίρνει θέση ούτε να αναλαμβάνει δράση για τα συγκεκριμένα περιστατικά. Η μόνη λύση για τους γονείς είναι πλέον η δικαστική προσφυγή, με το ανάλογο κόστος και χρονική καθυστέρηση.

Βοηθήστε να σταματήσει η πρακτική αυτή, που ισοδυναμεί με υποχρεωτική κατήχηση των μαθητών παρά τη θέληση των ίδιων και των γονέων τους.

Υπογράψτε την αίτηση προς το Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συμβάλετε οικονομικά στην κάλυψη των δικαστικών εξόδων για τις υποθέσεις άρνησης απαλλαγής από τα θρησκευτικά.

Εάν γνωρίζετε άλλες τέτοιες περιπτώσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο apallagi@atheia.gr

Stop forced indoctrination in Greek schools

The cases of refusal to grant exemption from religion class in Greek schools are multiplying. Many school principals, taking advantage of the vagueness of the relevant circulars issued by the Ministry of Education, either discourage parents from exercising their rights or straightforwardly refuse to comply. The Ministry holds silence, neither issuing a clarifying circular, nor taking disciplinary measures against the principals. Two such cases recently attracted the attention of the Parliament, however the Ministry answers the MP’s questions by reiterating the procedure, without taking a clear stand or taking measures concerning the cases reported. The only solution left to the parents is a judicial procedure, with the corresponding cost and time delay.

Help stop this practice, which is equivalent to obligatory indoctrination of the students against their will and their parents’ will.

Sign the petition to the Ministry and the competent authorities.

Donate to help cover court expenses for cases of refusal to grant exemption from religion class.

If you are aware of other such cases in Greece, please contact us at apallagi@atheia.gr