«

»

Επιστολή σχετικά με την καταδίκη του “γέροντα Παστίτσιου”, στον Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η Ένωση Αθέων έστειλε σήμερα την παρακάτω ηλεκτρονική επιστολή (ακολουθεί μετάφραση) σχετικά με την καταδίκη του “γέροντα Παστίτσιου”, στον Νιλς Μούιζνιεκς, Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η επιστολή κοινοποιείται σε:
Βουλή των Ελλήνων,
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τμήμα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών)
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Διεθνή Αμνηστεία, Ελληνικό τμήμα
Ευρωπαϊκή Ουμανιστική Ομοσπονδία
Διεθνή Αθεϊστική Συμμαχία
Οργανισμό Index on Censorship

Ελληνικά πολιτικά κόμματα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

From: Atheist Union of Greece

To: Commissioner for Human Rights, Council of Europe (Mr. Nils Muižnieks)

Notification:
The Greek Parliament,
The Ministry of Justice, Transparency and Human Rights,
The Association of Judges and Prosecutors,
The Presidency of the Council of the EU (Justice and Home Affairs sector)
Hellenic League for Human Rights
Hellenic Republic National Commission for Human Rights
Amnesty International Hellenic office
European Humanist Federation
Atheist Alliance International
Index on Censorship organization
Greek political parties
Media

Subject: Criminalization of the Right to Freedom of Opinion and Expression in Greece.

Dear commissioner,

With this letter, we would like to bring to your attention a recently announced decision of a Greek court which constitutes a blatant criminalization of the right to freedom of opinion and expression.

According to this decision, a creator and administrator of a Facebook page was convicted for insulting religion.
In this page, he satirized the para-religious groups that promoted the supposed miracles of a monk, as well as the gullibility of these groups’ victims.
The extensive publication of a successful prank directed by him and the subsequent popularity of his page angered right-wing and regressive groups in the country, something that the then-rising neo-Nazi party, Golden Dawn, took advantage of to promote its destabilization agenda. The deputy leader of the party, which is now in custody with the serious charge of forming and participating in a criminal organization, submitted a question in parliament that caused prosecution concerning two offenses: Blasphemy and Insulting Religion.
The first offense was rejected in the proceedings, while the second ultimately imposed the outrageous imprisonment of 10 months on parole.
The administrator’s life has been disrupted, his personal belongings have been confiscated and he has suffered since 2012 for simple satire. (He has never slanged or insulted anyone on his page.)

None of this would have happened if the country’s penal code didn’t include two obsolete articles on which the above category was based, and which we provide in Appendix 1.
It is also notable that this is not the only case where freedom of expression has been criminalized based on those articles.

We also provide a letter of Atheist Union of Greece that after the initial arrest was send to:
– The Greek Parliament,
– The Ministry of Justice, Transparency and Human Rights,
– and The Association of Judges and Prosecutors,

where the incompatibility with the right to freedom of opinion and expression of these two outdated articles is explained, and their removal is called for.

Dear Commissioner,

We are certain that in the context of your role, you will take the necessary initiatives and will work with the Greek Government and the Greek Parliament to stop the criminalization of the right to freedom of opinion and expression in Greece, as well as to restore the validity of the Greek institutions affected after this decision.

We thank you in advance.

On behalf of the secretariat of the Atheist Union of Greece,
Fotis Fragopoulos

.
.
.
.
Appendix 1 (Articles 198, 199 of the Greek penal code)

Article: 198
Date: 01.01.1951
Validity date: 01.01.1951
Description: MALEVOLENT BLASPHEMY
Article title: Malevolent Blasphemy
Lemmas: PENAL CODE (P.C.), TREACHERY OF RELIGIOUS PEACE, MALEVOLENT BLASPHEMY, LACK OF RESPECT FOR THE DIVINE

Article text
CHAPTER SEVEN: TREACHERY OF RELIGIOUS PEACE
1. Whoever publicly and malevolently swears in any way to God is punished with imprisonment of up to two years.
2. Whoever, except in the case of paragraph 1, publicly and in blasphemy exhibits disrespect to the divine, is punished with imprisonment of up to three months.

.
Article: 199
Date: 01.01.1951
Validity date: 01.01.1951
Description: INSULTING RELIGION
Article title: INSULTING RELIGION
Lemmas: PENAL CODE (P.C.), TREACHERY OF RELIGIOUS PEACE, MALEVOLENT INSULTING OF RELIGION

Article text
Whoever publicly and malevolently reviles in any way the Eastern Orthodox Church of Christ, or any other religion tolerated in Greece, is punished with imprisonment of up to two years.

.
.
.
.
Appendix 2 (Atheist Union of Greece letter sent on 29-10-2012 )

To:
– The Greek Parliament,
– The Ministry of Justice, Transparency and Human Rights,
– and The Association of Judges and Prosecutors,

Subject: Request for removal of the Penal Code Articles 198 and 199

Ladies and gentlemen,

In response to the recent arrests of citizens on charges of blasphemy and insulting religion, and the related MPs questions, the issue of the anachronistic Articles 198 & 199 of the Penal Code resurfaced, two articles incompatible with a free and secular state.

The concept of blasphemy, namely the questioning and attacking of specific entities and religious beliefs, makes sense only in the context of the religious beliefs of the specific doctrines. It has no place in a legal framework, where it lacks a universally accepted meaning.

The concepts of god and the divine do not refer to existent beings or universally accepted values. They ​​apply only to the believers and clergy of these faiths. It is unacceptable for these concepts to be referred to in state laws or to be protected as if they were citizens of this state or legal goods. Respect for these concepts may be an obligation for the faithful of a doctrine, but can not be imposed with penalties to all citizens.

The insult of religion, on the other hand does not harm any citizen, as does the case of insulting people. Only the followers of religions deserve respect and may be offended — not the religion itself — and criticism and/or satire of a religious belief is not identical to insulting persons having this belief.

There is no reason for «religious» peace, which is supposedly protected by these articles, to be distinguished from peace in general, without adjectives. Any disturbance has been caused by the uncontrolled reactions of angry, religious fanatics of dogma, motivated by extreme, regressive groups, using the above articles as an excuse. The reference, therefore, to «religious» peace suppresses the right of free expression of citizens so that the aggression on the part of social groups with tempers does not have to be controlled.

Freedom of expression is a fundamental human right in a free society and includes the right to criticize ideas, even when the criticism bothers holders of these ideas (according to the European Court of Human Rights, case Handyside vs England, December 7, 1976 , and many similar cases since then).

We call for the immediate repeal of Articles 198 & 199 of the Penal Code, in accordance with the above ruling of the ECHR as well as Comment 34 of the Human Rights Committee on Article 19 (Freedom of Opinion and Expression) of the Declaration of Human Rights of the United Nations.

Please make every effort to this end.

On behalf of the secretariat of the Atheist Union of Greece,
Marina Tatiana Rapakulia

.
.
.
Μετάφραση

Θέμα: ποινικοποίηση του δικαιώματος της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης στην Ελλάδα.

Κύριε επίτροπε

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να θέσουμε υπ᾽όψη σας μια απόφαση των Ελληνικών δικαστηρίων που ανακοινώθηκε πρόσφατα και συνιστά απροκάλυπτη ποινικοποίηση του δικαιώματος της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ο δημιουργός και διαχειριστής μιας ιστοσελίδας στο facebook καταδικάστηκε για καθύβριση θρησκεύματος.
Στην εν λόγω σελίδα σατίριζε το παραθρησκευτικό κύκλωμα που προωθούσε τα υποτιθέμενα θαύματα κάποιου μοναχού αλλά και την ευπιστία των θυμάτων αυτού του κυκλώματος.
Η εκτενής δημοσιοποίηση μιας επιτυχημένης φάρσας που σκηνοθέτησε και η επακόλουθη δημοφιλία της ιστοσελίδας προκάλεσαν την οργή ακροδεξιών και οπισθοδρομικών κύκλων στη χώρα την οποία εκμεταλλεύτηκε το ανερχόμενο τότε νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής για να προωθήσει τις αποσταθεροποιητικές του επιδιώξεις.
Ο υπαρχηγός του κόμματος, που τώρα βρίσκεται προφυλακισμένος με την βαρύτατη κατηγορία σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, υπέβαλλε ερώτηση στο κοινοβούλιο που οδήγησε σε άσκηση δίωξης που αφορούσε δύο αδικήματα: της βλασφημίας και της καθύβρισης θρησκεύματος.
Το πρώτο αδίκημα απορρίφθηκε στη διαδικασία ενώ για το δεύτερο τελικά επιβλήθηκε η εξωφρενική ποινή φυλάκισης των 10 μηνών με αναστολή.
Η ζωή του διαχειριστή έχει αναστατωθεί, προσωπικά του αντικείμενα έχουν κατασχεθεί και ταλαιπωρείται από το 2012 για απλή σάτιρα (ας σημειωθεί επίσης ότι ποτέ δεν χυδαιολόγησε ή προσέβαλε κάποιον στην εν λόγω ιστοσελίδα).

Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχαν ακόμη σε ισχύ στον ποινικό κώδικα της χώρας δύο αναχρονιστικά άρθρα στα οποία βασίστηκε η παραπάνω κατηγορία και τα οποία παραθέτουμε. Σημειώνεται επίσης πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που με βάση τα άρθρα αυτά ποινικοποιείται η ελευθερία της έκφρασης.

Παραθέτουμε επίσης επιστολή της Ένωσης Αθέων που μετά την αρχική σύλληψη του διαχειριστή προωθήθηκε προς:
τη Βουλή των Ελλήνων,
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

όπου εξηγείται η ασυμβατότητα των δύο απηρχαιωμένων αυτών άρθρων με το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης και ζητείται η κατάργησή τους.

Κύριε επίτροπε

είμαστε σίγουροι πως στα πλαίσια του ρόλου σας θα πάρετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και θα συνεργαστείτε με την Ελληνική κυβέρνηση και τη Βουλή των Ελλήνων ώστε να σταματήσει η ποινικοποίηση του δικαιώματος της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης στην Ελλάδα και να αποκατασταθεί το κύρος των σχετικών Ελληνικών θεσμών που έχει πληγεί μετά από αυτή την απόφαση.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά

Για τη Γραμματεία της Ένωσης Αθέων
Φώτης Φραγκόπουλος

.
.
.
.
Παράθεμα 1 (Άρθρα 198, 199 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα)

Αρθρο: 198
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ

Τίτλος Αρθρου: Κακόβουλη βλασφημία
Λήμματα: ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΘΕΙΑ

Κείμενο Αρθρου:
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
1. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος δημόσια και κακόβουλα βρίζει με οποιονδήποτε τρόπο το Θεό.
2. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παρ.1, εκδηλώνει δημόσια με βλασφημία έλλειψη σεβασμού προς τα θεία, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών.

.
Αρθρο: 199
Ημ/νία: 01.01.1951
Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΥΒΡΙΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου: Καθύβριση θρησκευμάτων
Λήμματα: ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου
Όποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ή άλλη θρησκεία ανεκτή στην Ελλάδα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

.
.
.
.
Παράθεμα 2

Προς: 
1. Βουλή των Ελλήνων
 2. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
3. Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Αθήνα 29-10-2012

Θέμα: Αίτημα κατάργησης άρθρων 198 και 199 του ποινικού κώδικα

Αγαπητοί κύριοι,
Με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις πολιτών με την κατηγορία της βλασφημίας και καθύβρισης θρησκεύματος καθώς και τα σχετικά ερωτήματα βουλευτών, ήρθε ξανά στην επιφάνεια το θέμα των αναχρονιστικών άρθρων 198 & 199 του Ποινικού Κώδικα, δύο άρθρων ασύμβατων με μια ελεύθερη πολιτεία και ένα κοσμικό κράτος.
Η έννοια της βλασφημίας, δηλαδή της αμφισβήτησης και προσβολής συγκεκριμένων θρησκευτικών οντοτήτων και πεποιθήσεων, έχει νόημα μόνο στα πλαίσια των δοξασιών των θρησκευτικών δογμάτων και δεν έχει καμία θέση σε νομικό πλαίσιο, όπου στερείται καθολικά αποδεκτού νοήματος.
Οι έννοιες του θεού και των θείων δεν αναφέρονται σε υπαρκτά όντα ούτε σε καθολικά αποδεκτές αξίες, αφορούν μόνο τους πιστούς και τους λειτουργούς των συγκεκριμένων δογμάτων και είναι απαράδεκτο να αναφέρονται σε νόμους του κράτους και να προστατεύονται σαν να ήταν πολίτες αυτού του κράτους ή έννομα αγαθά.
Ο σεβασμός προς αυτές τις έννοιες ενδεχομένως να αποτελεί υποχρέωση των πιστών ενός δόγματος, αλλά δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται με ποινές σε όλους τους πολίτες.
Η καθύβριση θρησκεύματος, από την άλλη, δεν προκαλεί βλάβη σε κανέναν πολίτη, όπως μπορεί να θεωρηθεί ότι προκαλεί η εξύβριση προσώπου. Υπόληψη και ευθιξία διαθέτουν μόνο οι οπαδοί των θρησκευμάτων, όχι τα ίδια τα θρησκεύματα, και η άσκηση κριτικής ή/και σάτιρας προς μια θρησκευτική πεποίθηση δεν ταυτίζεται με εξύβριση των προσώπων που τρέφουν την πεποίθηση αυτή.
Η «θρησκευτική» ειρήνη που υποτίθεται ότι προστατεύεται από τα άρθρα αυτά δεν έχει κανέναν λόγο να διακριθεί από την ειρήνη γενικά, χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς.
Αυτό που την διαταράσσει είναι οι ανεξέλεγκτες αντιδράσεις των οργισμένων φανατικών οπαδών θρησκευτικών δογμάτων υποκινούμενες από ακραίους αντιπροοδευτικούς χώρους και με άλλοθι τα παραπάνω άρθρα.
Συνεπώς, η αναφορά σε «θρησκευτική» ειρήνη καταπιέζει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών προκειμένου να μην αναγκαστεί να ελέγξει την επιθετικότητα μιας μερίδας ευέξαπτων κοινωνικών ομάδων.
Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα σε ένα ελεύθερο πολίτευμα και περιλαμβάνει το δικαίωμα στην κριτική των ιδεών, ακόμη και όταν η κριτική αυτή ενοχλεί τους φορείς αυτών των ιδεών (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, υπόθεση Handyside κατά Αγγλίας, 7 Δεκεμβρίου 1976, και πολλές αντίστοιχες έκτοτε).
Ζητάμε την άμεση κατάργηση των άρθρων 198 & 199 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα και με την παραπάνω γνωμοδότηση του ΕΔΑΔ αλλά και με το σχόλιο 34 της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για το άρθρο 19 (ελευθερία γνώμης και έκφρασης) της Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf)
Παρακαλούμε να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον σκοπό αυτό.

Για τη Γραμματεία της Ένωσης Άθέων
Μαρίνα Τατιάνα Ραπακούλια