«

»

Απάντηση Υπουργείου ΠΔΒΜΘ σε επιστολή μας περί απαλλαγής από θρησκευτικά

Η ακόλουθη απάντηση του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ αφορά την από 29-8-2011 επιστολή μας, η οποία αναφερόταν σε προηγούμενη αναπάντητη επιστολή μας που είχε κατατεθεί πριν από δέκα μήνες και για την οποία είχαμε υποβάλλει σχετική αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη.

Εμφάνιση

Την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας μπορείτε να διαβάσετε και εδώ.

Βασικά σημεία της απάντησης είναι τα εξής:
1. Δηλώνει ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α), άρθρο 13, §10, οι μη Ορθόδοξοι μαθητές δικαιούνται απαλλαγή, αλλά δεν απαντά στο ερώτημα αν οι Ορθόδοξοι μαθητές δικαιούνται απαλλαγή.

2. Δηλώνει ότι σύμφωνα με την Α.Π. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ στην αίτηση για απαλλαγή αρκεί να αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής, επομένως στην πράξη μπορούν όλοι οι μαθητές να πάρουν απαλλαγή.

3. Δηλώνει ότι ο τρόπος απασχόλησης των μαθητών με απαλλαγή ορίζεται από το συμβούλιο διδασκόντων. Αυτό ωστόσο έρχεται σε αντίθεση με την εγκύκλιο ΥπΕΠΘ Φ12/977/109744/Γ1/26-8-2008 που δηλώνει ότι παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.

4. Αφήνει αναπάντητο το ερώτημά μας σχετικά με την χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης για απαλλαγή από τα θρησκευτικά.

Θεωρώντας ότι η απάντηση αυτή αφήνει πολλά θέματα ακάλυπτα και είναι ελάχιστα ικανοποιητική, στις 23-1-2012 υποβάλλαμε και δεύτερη αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη για το ίδιο θέμα, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.