Καταστατικό

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΕΝΩΣΗ ΑΘΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Έδρα – Διάρκεια

 1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “Ένωση Αθέων”. Για χρήση στην αλλοδαπή, η επωνυμία θα μεταφράζεται “Atheist Union of Greece”. Τα αρκτικόλεξα που θα χρησιμοποιούνται για αναφορά στην Ένωση Αθέων θα είναι “ΕΝ.Α.” και “A.U.G.” αντίστοιχα. Από το σημείο αυτό και έπειτα στο παρόν Καταστατικό, το υπό αυτού του Καταστατικού ιδρυόμενο Σωματείο θα αποκαλείται χάριν συντομίας “Ένωση”.

 2. Έδρα της Ένωσης ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

 3. Η Ένωση μπορεί να ιδρύει γραφεία και σε άλλα μέρη της χώρας.

 4. Η διάρκεια της Ένωσης είναι αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί

Βασικός σκοπός της Ένωσης είναι η προώθηση της εκκοσμίκευσης της πολιτείας, της θρησκευτικής ελευθερίας, του ανθρωπισμού, του σκεπτικισμού, του ορθολογισμού, της κριτικής σκέψης και της αθεϊστικής οπτικής.

 Πιο αναλυτικά οι σκοποί της Ένωσης είναι:

 1. Διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους, θρησκευτικός αποχρωματισμός των δημόσιων υπηρεσιών και του κράτους εν γένει, και διεκδίκηση ίσης αντιμετώπισης των πολιτών από το κράτος ανεξαρτήτως των θρησκευτικών ή φιλοσοφικών τους πεποιθήσεων.

 2. Πολιτιστική, μορφωτική και παιδαγωγική δράση για την προώθηση του βασικού σκοπού της Ένωσης, και περαιτέρω ανάπτυξη της κοινότητας των αθρήσκων, αθέων και αγνωστικιστών.

 3. Υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας και των δικαιωμάτων των αθρήσκων, αθέων και αγνωστικιστών διά της νομικής οδού.

 4. Παροχή πληροφόρησης προς το κοινό σχετικά με τα δικαιώματά του.

ΑΡΘΡΟ 3

Μέσα Πραγματοποίησης Σκοπών

 Η επίτευξη των σκοπών της Ένωσης επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με τα παρακάτω μέσα:

 1. Με την πραγματοποίηση διαβημάτων, αναφορών, καταγγελιών στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και υπηρεσίες, καθώς και με την υποβολή αγωγών, μηνύσεων και εγκλήσεων και λοιπών ένδικων βοηθημάτων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές όταν προκύψει ζήτημα για το οποίο η Ένωση προκρίνει μια τέτοια δράση ως πρόσφορη για την ίδια ή τα Μέλη της.

 2. Με εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για συγκεκριμένα θέματα, οι οποίες θα προωθούνται με κάθε δυνατό τρόπο, όπως μέσω του διαδικτύου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με ενημερωτικά έντυπα, με διαδηλώσεις κ.λπ.

 3. Με τη σύσταση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών κ.λπ., οι οποίες θα συγκροτούνται ύστερα από απόφαση της Γραμματείας για να επεξεργαστούν συγκεκριμένα ζητήματα και να εισηγηθούν σε αυτήν προτάσεις σε σχέση με σημαντικά θέματα, όπως η τελευταία τα ορίζει, και τα οποία αφορούν την πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης.

 4. Με τη συμμετοχή και την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων, σε συνεργασία με πολιτιστικούς, επιστημονικούς, πνευματικούς φορείς ή οργανώσεις και γενικά με κάθε συγγενή φορέα ημεδαπό ή αλλοδαπό.

 5. Με τη σύνταξη και διάδοση ενημερωτικών κειμένων, ανακοινώσεων και δελτίων τύπου σχετικών με τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα της Ένωσης.

 6. Με την οργάνωση γραφείων και λεσχών για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των Μελών.

 7. Με την οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4

Πολιτική

 1. Η Ένωση δεν υιοθετεί οποιαδήποτε πολιτική, κομματική ή θρησκευτική ιδεολογία.

 2. Η Ένωση προωθεί τους σκοπούς της αποκλειστικά με ειρηνικά μέσα.

 3. Η Ένωση δεν αναγνωρίζει καμία διάκριση μεταξύ ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων διακρίσεων βασισμένων στη διαφορά φυλής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής τάξης, φύλου, υγείας, μόρφωσης ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

 4. Οι προσωπικές απόψεις των Μελών της Ένωσης δεν εκφράζουν τις απόψεις της Ένωσης. Οι θέσεις της Ένωσης εκφράζονται μόνο μέσω των νόμιμων εκπροσώπων της.

ΑΡΘΡΟ 5

Μέλη

Α. Εγγραφή

 1. Η Ένωση Άθεων αποτελείται από Τακτικά Μέλη και Επίτιμα Μέλη. Τα Επίτιμα Μέλη δεν καταβάλλουν εγγραφή, συνδρομή και εισφορές, και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ούτε δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη της Γραμματείας ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.

 2. Επίτιμα Μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση Αθέων ή έχουν συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των σκοπών της Ένωσης Αθέων. Ο χαρακτηρισμός ενός προσώπου ως Επίτιμου Μέλους γίνεται κατόπιν προτάσεως ενός Τακτικού Μέλους με απόφαση της Γραμματείας ή της Γενικής Συνέλευσης

 3. Τακτικό Μέλος γίνεται κάθε άτομο το οποίο συμφωνεί με τους σκοπούς και τις αρχές της Ένωσης, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, μετά από κατάθεση προς τη Γραμματεία δήλωσης αποδοχής του Καταστατικού και σχετικής αίτησης. Οι αιτήσεις εξετάζονται και εγκρίνονται από τη Γραμματεία.

 4. Οι λεπτομέρειες του περιεχομένου της αίτησης και του τρόπου εγγραφής ορίζονται με απόφαση της Γραμματείας.

 5. Κάθε Μέλος υποχρεούται να προσκομίσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητά του. Η ορθή δήλωση των στοιχείων αυτών βαρύνει αποκλειστικά τον δηλούντα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δήλωση ψευδών στοιχείων, το Mέλος διαγράφεται άμεσα.

 6. Τα Μέλη της Ένωσης πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

 7. Δεν μπορεί να είναι Μέλος της Ένωσης αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί τη σχετική του ικανότητα.

 8. Η ιδιότητα Μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα μητρώα της Ένωσης.

 9. Η διαδικασία της εγγραφής ολοκληρώνεται αφού καταβληθεί το ποσό εγγραφής.

Β. Δικαιώματα

Τα Τακτικά Μέλη της Ένωσης δικαιούνται:

 1. Να συμμετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη της Γραμματείας και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

 2. Να αποχωρούν από την Ένωση ελεύθερα.

 3. Να επανεγγραφούν οποιαδήποτε στιγμή μετά την αποχώρησή τους, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Καταστατικό.

Γ. Υποχρεώσεις

Τα Τακτικά Μέλη της Ένωσης οφείλουν:

 1. Να καταβάλουν εφάπαξ το ποσό εγγραφής τους στην Ένωση.

 2. Να καταβάλλουν την τακτική χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες εισφορές στην Ένωση.

 3. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη και να μην ενεργούν με τρόπους που θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 6

Πειθαρχικός Έλεγχος

1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από τη Γραμματεία και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση της, από τη Γενική Συνέλευση των Μελών και συνίσταται:

Α.     Στην επίπληξη.

Β.     Στην αναστολή της ιδιότητας του Μέλους για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Γ.     Στην επ’ αόριστον αναστολή της ιδιότητας του Μέλους, η οποία αίρεται με απόφαση του οργάνου που την επέβαλε.

Δ.     Στην οριστική διαγραφή από την Ένωση.

2. Ο πειθαρχικός έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί μεταξύ άλλων όταν ένα Μέλος:

Α.     Δεν καταβάλει τη συνδρομή του και τις εισφορές.

Β.     Δεν συμμετέχει ενεργά στο Σωματείο για χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών.

Γ.     Ενεργεί αντίθετα με τους σκοπούς του σωματείου.

Δ.     Παραβαίνει τους όρους του παρόντος Καταστατικού ή/και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ένωσης.

Ε.     Ενεργεί με τρόπους που θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του σωματείου.

3. Μέλος της Γραμματείας εξαιρείται αν έχει ζητήσει εξαίρεση και έχει συναινέσει η Γραμματεία.

ΑΡΘΡΟ 7

Διαγραφή Μέλους

 1. Κάθε Μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή του με δήλωσή του προς τη Γραμματεία.

 2. Σε περίπτωση διαγραφής Μέλους, είτε γίνει οικειοθελώς είτε με απόφαση της Γραμματείας, οι καταβληθείσες εισφορές δεν επιστρέφονται

 3. Η Γραμματεία για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και τη σχετική νομοθεσία, μπορεί να προχωρήσει αυτεπάγγελτα στη διαγραφή Μέλους από την Ένωση.

 4. Κατά της απόφασης της Γραμματείας για διαγραφή Μέλους χωρεί προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ή/και ενώπιον του Δικαστηρίου.

 5. Μέλος που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση της Γραμματείας, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν κρίνονται ως ασήμαντοι.

ΑΡΘΡΟ 8

Πόροι της Ένωσης

1. Οι πόροι της ένωσης είναι:

Α.     Το δικαίωμα εγγραφής, η τακτική συνδρομή και οι έκτακτες εισφορές των Τακτικών Μελών.

Β.     Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα, καθώς και τα έσοδα από την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης.

Γ.     Τα έσοδα από εκδηλώσεις που οργανώνει η Ένωση.

Δ.     Κάθε άλλο έσοδο που αποκτάται με νόμιμο τρόπο.

2. Η Ένωση δεν μπορεί να δεχτεί εισφορές και ενισχύσεις από κομματικούς οργανισμούς ή από πολιτικές ή θρησκευτικές οργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ  9

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης και μέσω αυτής εκδηλώνεται η θέληση των Μελών.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μελών αποτελείται από όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη της Ένωσης.

3. Η ΓΣ συνέρχεται όταν το ζητήσει η Γραμματεία.

4. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία με παρουσία τουλάχιστον δέκα (10) Μελών της.

5. Τα παρόντα Τακτικά Μέλη εκλέγουν ένα άτομο που εκτελεί χρέη Προέδρου της Συνέλευσης.

6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνέλευσης.

7. Προκειμένου για τροποποίηση Καταστατικού, αναστολή εργασιών ή διάλυση της Ένωσης απαιτείται η συμμετοχή και η πλειοψηφία που ορίζει ο νόμος.

8. Τα πρακτικά συνεδρίασης εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται στον Γραμματέα της Ένωσης για φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ  10

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσης

1. Η Γενική Συνέλευση συζητεί θέματα που της υποβάλλονται από τη Γραμματεία.

2. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση είναι:

Α.     Απολογισμός του έργου της Γραμματείας μετά από κάθε λήξη του έτους.

Β.     Η εκλογή μελών της Γραμματείας. Εκλογές πραγματοποιούνται είτε κατόπιν απόφασης της Γραμματείας είτε μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τις προηγούμενες εκλογές. Οι ψήφοι μπορούν να αποσταλούν και με συμβατικό ταχυδρομείο με διαδικασία που ορίζει και ανακοινώνει τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν η Γραμματεία.

Γ.     Η εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής.

Δ.     Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής, όταν διενεργούνται εκλογές.

Ε.     Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης της Ένωσης.

ΣΤ.     Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της Γραμματείας.

Ζ.     Η τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσης.

Η.     Η παύση των μελών της Γραμματείας ή της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαρειά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

Θ.     Η αναστολή των εργασιών της Ένωσης.

Ι.     Η διάλυση της Ένωσης.

3. Στις περιπτώσεις που αφορούν τροποποίηση Καταστατικού, αναστολή εργασιών ή διάλυση της Ένωσης, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή και η πλειοψηφία που ορίζονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ  11

Γραμματεία

 1. Η Ένωση διοικείται από πενταμελή (5) Γραμματεία, που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και δύο (2) συμβούλους, που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της Ένωσης, μεταξύ των Τακτικών Μελών, με τρεις (3) αναπληρωτές τους. Η Γραμματεία αποτελεί το κύριο διοικητικό όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό.

 2. Η θητεία των μελών της Γραμματείας που απέρχονται αναπληρούται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους.

 3. Οι ιδιότητες Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

 4. Τα μέλη της Γραμματείας είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών της Ένωσης, εκτός εάν παρέστησαν κατά τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

 5. Τα μέλη της Γραμματείας δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι της Ένωσης, ούτε να συμβάλλονται μαζί της με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

 6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα μέλη της Γραμματείας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν δυνατότητα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τις συζητήσεις και τις λήψεις αποφάσεων.

 7. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος της Γραμματείας, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση.

 8. Η Γραμματεία συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη της. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται με τη φυσική παρουσία των μελών ή με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

 9. Ο Πρόεδρος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζει αντικαταστάτη του. Σε περίπτωση που δεν ορίσει, τον αναπληρούν κατά σειρά ο Γραμματέας ή ο αρχαιότερος από τους Συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ  12

Αρμοδιότητες Γραμματείας

Η Γραμματεία:

 1. Διοικεί υπεύθυνα την Ένωση σύμφωνα με τους νόμους, εφαρμόζοντας το Καταστατικό.

 2. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των Μελών της Ένωσης και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

 3. Αποφασίζει την ανακήρυξη Επίτιμων Μελών, την εγγραφή των Τακτικών Μελών καθώς και τη διαγραφή τους στις περιπτώσεις που ορίζει το Καταστατικό.

 4. Διά του Προέδρου και του Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

 5. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και υποβάλλει θέματα για ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση.

 6. Έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού.

 7. Διορίζει από τα Μέλη της Ένωσης Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων της Ένωσης, συστήνει ομάδες εργασίας και αναθέτει εργασίες τόσο σε Μέλη της Ένωσης, όσο και σε μη Μέλη.

 8. Διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης.

 9. Εξετάζει και αποδέχεται τις δωρεές.

 10. Αποφασίζει τη διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης.

 11. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί η Ένωση.

 12. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση της Ένωσης ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών. Η Ένωση εκπροσωπείται μόνο από τα μέλη της Γραμματείας και από τα πρόσωπα που εξουσιοδοτεί η Γραμματεία για τον σκοπό αυτό.

 13. Διορίζει νομικό σύμβουλο της Ένωσης ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

 14. Διορίζει Διευθυντή, ο οποίος με ειδικό πρακτικό εξουσιοδοτείται να εκτελεί διοικητικές και διαχειριστικές πράξεις, γραμματέα-ταμία και άλλους υπαλλήλους για τα γραφεία της Ένωσης και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ένωση.

 15. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας της Ένωσης.

 16. Επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος που σχετίζεται με την Ένωση.

ΑΡΘΡΟ  13

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος:

 1. Συγκαλεί, μαζί με τον Γραμματέα, τη Γραμματεία και τη Γενική Συνέλευση των Μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

 2. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γραμματείας και της Γενικής Συνέλευσης των Μελών.

 3. Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά η Γραμματεία ή η Γενική Συνέλευση και εξουσιοδοτήσει ειδικό αντίκλητο.

 4. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις της Γραμματείας ή και της Γενικής Συνέλευσης.

 5. Διεξάγει με τον Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

 6. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά της Ένωσης.

 7. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών της Ένωσης.

 8. Εξουσιοδοτεί άλλο μέλος της γραμματείας ή τον νομικό σύμβουλο του σωματείου να ασκεί τις αρμοδιότητες των σημείων 3 και 4.

ΑΡΘΡΟ  14

Αρμοδιότητες Γραμματέα

Ο Γραμματέας:

 1. Έχει τη διεύθυνση της Γραμματείας της Ένωσης.

 2. Φροντίζει για την αλληλογραφία της Ένωσης, υπογράφοντας κατ’ εξουσιοδότηση του Πρόεδρου.

 3. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων της Γραμματείας.

 4. Φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης και σφραγίζει τα έγγραφα.

 5. Συνεργάζεται με τα όργανα της Ένωσης και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

 6. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, της Γραμματείας, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της εφορευτικής επιτροπής.

 7. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και Στοιχείων της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ  15

Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας:

 1. Έχει τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης.

 2. Θέτει στη διάθεση της Γραμματείας, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης ή του Προέδρου κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση της Ένωσης.

 3. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ  16

Εκλογή Αιρετών Μελών της Ένωσης

 1. Εκλογές πραγματοποιούνται είτε κατόπιν απόφασης της Γραμματείας είτε μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τις προηγούμενες εκλογές.

 2. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη της Γραμματείας ή της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από αυτήν, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.

 3. Τα ονόματα των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τη Γραμματεία και την Ελεγκτική Επιτροπή, γνωστοποιούνται έγκαιρα στα Τακτικά Μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση της Γραμματείας.

 4. Με μυστική ψηφοφορία τα Τακτικά Μέλη της Ένωσης εκλέγουν τα αιρετά Μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος με σταυρό τα πρόσωπα της προτίμησής τους, πέντε (5) για τη Γραμματεία και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο. Οι ψήφοι μπορούν να αποσταλούν και με συμβατικό ταχυδρομείο με διαδικασία που ορίζει και ανακοινώνει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν η Γραμματεία. Η ψηφοφορία αυτή μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά με τις προϋποθέσεις που θα ορίζονται βάσει των περιορισμών και των δυνατοτήτων του εκάστοτε διαθέσιμου ηλεκτρονικού μέσου.

 5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους.

 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.

 7. Τα μέλη της Γραμματείας αποφασίζουν την κατανομή των λειτουργημάτων μεταξύ τους. Η κατανομή αυτή δεν είναι μόνιμη για όλη τη θητεία των μελών της Γραμματείας, αλλά μπορεί να αλλάζει μετά από μεταξύ τους συνεννόηση.

 8. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας της Γραμματείας εξαντληθούν όλα τα αναπληρωματικά μέλη, διοργανώνονται Έκτακτες Εκλογές για την κάλυψη των κενών θέσεων αυτών. Η διαδικασία είναι η ίδια με τις τακτικές εκλογές, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο, με διαφορά ότι οι σταυροί προτίμησης μειώνονται σε δύο (2). Η πραγματοποίηση έκτακτων εκλογών για αναπληρωματικά μέλη δεν αλλάζει τη συνολική διάρκεια της θητείας της εκλεγμένης Γραμματείας.

 9. Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να συσταθεί Ελεγκτική Επιτροπή λόγω έλλειψης υποψηφίων, οι εκλογές για την Ελεγκτική Επιτροπή επαναλαμβάνονται εντός εξαμήνου. Εάν δεν καταστεί εφικτό να συσταθεί Ελεγκτική Επιτροπή, οι εργασίες της Ένωσης συνεχίζονται κανονικά και ο έλεγχος παραλείπεται.

ΑΡΘΡΟ  17

Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών και αποτελείται από τρία (3) μέλη.

 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση της Ένωσης κατά τη λήξη του οικονομικού έτους και συντάσσει σχετική έκθεση που τη θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους και ταυτόχρονα την κοινοποιεί και στη Γραμματεία.

 3. Ο έλεγχος ενεργείται αυτεπάγγελτα οποτεδήποτε ή μετά από παραγγελία της Γενικής Συνέλευσης.

 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών ζητεί από τη Γραμματεία να θέσει τα πορίσματά της υπ’ όψη της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18

Αποζημίωση Μελών Διοίκησης

 1. Μέλη της Γραμματείας ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στην Ένωση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με την Ένωση επαχθείς συμβάσεις, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο του Καταστατικού.

 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Ένωση μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος της Γραμματείας. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά τη συζήτηση και για τη λήψη απόφασης επί του θέματος λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του σαν θετική.

ΑΡΘΡΟ 19

Τροποποίηση Καταστατικού

 1. Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την πλειοψηφία που προβλέπεται από το νόμο.

 2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 20

Εσωτερικοί Κανονισμοί

 1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της Ένωσης μπορεί να ρυθμίζονται με Εσωτερικούς Κανονισμούς.

 2. Οι κανονισμοί αυτοί με απόφαση της Γραμματείας εισάγονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 21

Διάλυση της Ένωσης

 1. Η διάλυση της Ένωσης αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών με πλειοψηφία που ορίζει ο νόμος,

 2. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί η Ένωση για παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού κατ’ άρθρο 105 Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 22

Σφραγίδα – Σήμα

 1. Η Ένωση έχει σφραγίδα που φέρει την επωνυμία της Ένωσης.

 2. Η Ένωση μπορεί με απόφαση της Γραμματείας να καθορίσει ειδικό σήμα, καθώς και τροποποιήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 23

Βιβλία της Ένωσης

Τα βιβλία που τηρεί η Ένωση είναι:

 1. Μητρώο Μελών της Ένωσης. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των Μελών που αφορούν την Ένωση.

 2. Βιβλίο Πρακτικών Γραμματείας.

 3. Βιβλίο Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής.

 4. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των Μελών.

 5. Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.

Η Ένωση μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες της. Τα βιβλία μπορούν να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με ειδικότερη απόφαση της Γραμματείας.

ΑΡΘΡΟ 24

Ειδικές Διατάξεις

Το σωματείο που ιδρύεται με το παρόν Καταστατικό αποτελεί συνέχεια της υπάρχουσας ένωσης προσώπων με την επωνυμία “Ένωση Άθεων”, η οποία ιδρύθηκε στις 22 Μαΐου 2010 και λειτουργεί έκτοτε. Το σωματείο “Ένωση Αθέων” δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο της ένωσης προσώπων «Ένωση Άθεων», αναλαμβάνει την ευθύνη όλων των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί και δέχεται ως έγκυρες και ισχύουσες όλες τις αποφάσεις που λήφθηκαν από αυτήν μέχρι την ημέρα ίδρυσης του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 25

Προσωρινές Διατάξεις

1. Η οικονομική επιβάρυνση των Τακτικών Μελών της Ένωσης μέχρι να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής:

Α. Δικαίωμα εγγραφής Τακτικού Μέλους στην Ένωση: Δέκα (10) ευρώ εφάπαξ

Β. Τακτική συνδρομή Τακτικών Μελών: Τριάντα (30) ευρώ ετησίως

2. Από τη στιγμή της ίδρυσης της Ένωσης και μέχρι τη διεξαγωγή των πρώτων κανονικών εκλογών, διοικητικά όργανα της Ένωσης θα είναι η Γενική Συνέλευση και μια πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή η οποία θα εκλεγεί την ημέρα υπογραφής του παρόντος Καταστατικού. Η Διοικούσα Επιτροπή θα έχει πλήρη δικαιοδοσία όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 και θα είναι υπεύθυνη για τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης Μελών και τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών, καθώς και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 26

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από είκοσι έξι (26) άρθρα και δέκα (10) σελίδες, εγκρίνεται σήμερα, την Εικοστή (20η) Νοεμβρίου Δύο Χιλιάδες Δέκα (2010) και ημέρα Σάββατο, από τα ιδρυτικά Μέλη στο Δήμο Αθηναίων και υπογράφεται ως έπεται:

[ακολουθούν τα στοιχεία των 39 ιδρυτικών μελών]

Το ανωτέρω καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ᾽ αριθμό 15 / 2012 διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ενεγράφη στα μητρώα σωματείων στις 27-11-12 με αριθμό μητρώου 29218.

Όλη πορεία της διαδικασίας ίδρυσης του σωματείου είναι καταγεγραμμένη εδώ.