Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΕΝΩΣΗ ΑΘΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1

Ορισμός αθέου, αθρήσκου και αγνωστικιστή

Άθεος είναι όποιος δεν πιστεύει σε θεότητες, δηλαδή όποιος δεν αποδέχεται την ύπαρξη υπερφυσικών οντοτήτων χωρίς αποδείξεις.

Αγνωστικιστής είναι όποιος έχει την πεποίθηση ότι η ύπαρξη θεοτήτων δεν είναι δυνατόν να γνωσθεί. Αγνωστικιστής χαρακτηρίζεται επίσης όποιος δηλώνει άγνοια σχετικά με την ύπαρξη θεοτήτων.

Άθρησκος είναι όποιος δεν εντάσσεται σε καμία θρησκεία. Κάποιοι άθρησκοι πιστεύουν σε θεότητες ή στο υπερφυσικό ενώ άλλοι όχι.

Η Ένωση Αθέων δέχεται όλους τους παραπάνω ορισμούς για τις έννοιες του αθέου, του αθρήσκου και του αγνωστικιστή.

Διευκρινίσεις
Οι ορισμοί αυτοί βασίζονται στον τρόπο με τον οποίο αυτοχαρακτηρίζονται οι διάφοροι άνθρωποι που δηλώνουν άθεοι, άθρησκοι ή αγνωστικιστές. Καθένας από αυτούς τους αυτοχαρακτηρισμούς χρησιμοποιείται με περισσότερους από έναν τρόπους. Προσπαθήσαμε να τους συμπεριλάβουμε όλους όσο γίνεται πιο συνοπτικά και περιεκτικά. Αν έχετε υπ’ όψη σας κάποιον ορισμό που δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ, μπορείτε να μας τον γνωστοποιήσετε και θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί.

Σχετικά με τους αθέους
Πολλοί χρησιμοποιούν τη λέξη άθεος εννοώντας μόνον όσους είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχουν θεότητες — επεκτείνοντας, μάλιστα, συνήθως τον όρο και σε καθετί υπερφυσικό. Ωστόσο, πολλοί άθεοι – ίσως οι περισσότεροι δεν δηλώνουν βεβαιότητα για την ανυπαρξία θεοτήτων και υπερφυσικών οντοτήτων, απλώς δεν αποδέχονται την ύπαρξή τους χωρίς αποδείξεις.
Βασικό χαρακτηριστικό του αθέου και θεμέλιο της αθεΐας είναι η απουσία πίστης. Ο θεϊστής πιστεύει στον θεό και θεωρεί ότι η πίστη είναι αξία. Ο άθεος δεν πιστεύει και θεωρεί αξία το να μην πιστεύει, δηλαδή να μην δέχεται χωρίς αποδείξεις, να αναζητά την αλήθεια μέσα από την αντικειμενική διερεύνηση, μέσα από τα τεκμήρια και τη λογική συνεπαγωγή. Ο θεϊστής πιστεύει, ο άθεος διαπιστώνει.

Σχετικά με τους αγνωστικιστές
Η λέξη αγνωστικιστής αρχικά χρησιμοποιήθηκε μόνο με την πρώτη από τις έννοιες που αναφέρονται εδώ. Ωστόσο στην πορεία η χρήση της λέξης άλλαξε και απέκτησε και τη δεύτερη σημασία. Αν και οι δύο έννοιες που καλύπτει η λέξη είναι πολύ διαφορετικές, ωστόσο είναι και οι δύο αποδεκτές, γιατί χρησιμοποιούνται ευρύτατα.
Σε κάθε περίπτωση, και με τις δύο παραπάνω έννοιες, ο αγνωστικιστής είναι επίσης και άθεος, επειδή δεν αποδέχεται την ύπαρξη θεού χωρίς αποδείξεις.
Για τον λόγο αυτόν η Ένωση Αθέων θεωρεί ότι με τη λέξη «άθεος» καλύπτονται και οι αγνωστικιστές και ότι δεν απαιτείται ρητή αναφορά του αγνωστικισμού στην επωνυμία της.

Σχετικά με τους αθρήσκους
Πολλοί ταυτίζουν την έννοια του αθρήσκου με εκείνη του αθέου. Όμως ο άθρησκος, αν και δεν εντάσσεται σε συγκεκριμένο θρήσκευμα, ενδέχεται να πιστεύει σε κάποια θεότητα ή υπερφυσική οντότητα, ενώ ο άθεος δεν πιστεύει, ακόμη και αν τυπικά ανήκει σε κάποιο θρήσκευμα, για λόγους κοινωνικούς ή προσωπικούς.
Έτσι μπορεί να υπάρχουν άθεοι θρήσκοι (δεν πιστεύουν σε θεότητα αλλά ανήκουν τυπικά σε θρήσκευμα) και θεϊστές άθρησκοι (πιστεύουν σε θεότητα αλλά δεν ανήκουν τυπικά σε θρήσκευμα).
Η Ένωση Αθέων απευθύνεται κυρίως σε εκείνη τη μερίδα των αθρήσκων που είναι και άθεοι, δηλαδή που δεν πιστεύουν σε θεότητες, επειδή βασικός σκοπός της είναι η προώθηση του αθεϊσμού. Ωστόσο στους σκοπούς της περιλαμβάνεται η προώθηση των δικαιωμάτων όλων των άαθρήσκων, είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν.

Σχέση των τριών εννοιών
Μπορεί να είναι κανείς άθεος, άθρησκος και αγνωστικιστής ταυτόχρονα.
Συχνά συμβαίνει κάποιος να μην αποδέχεται ότι υπάρχει θεός επειδή θέλει αποδείξεις για να πεισθεί (άρα είναι άθεος), να δηλώνει ότι δεν ξέρει αν υπάρχει θεός επειδή δεν έχει αποδείξεις ούτε για την ύπαρξη ούτε για την ανυπαρξία του (άρα είναι αγνωστικιστής) και να μην ανήκει σε κανένα θρήσκευμα (άρα είναι άθρησκος).
Οι τρεις αυτές έννοιες αλληλεπικαλύπτονται και δεν αλληλο­αποκλείονται, τουλάχιστον όχι σε όλη την έκταση του ορισμού τους ή όχι σε όλους τους ορισμούς που υπάρχουν.

Θρησκευτική αδιαφορία
Αξίζει τέλος να αναφέρουμε την ύπαρξη των θρησκευτικά αδιάφορων, εκείνων που δεν ασχολούνται ούτε με το ερώτημα περί ύπαρξης θεού, ούτε με τις θρησκείες, ούτε με φιλοσοφικά ερωτήματα περί τρόπου απόκτησης της γνώσης.

Τελικά τι είναι τα μέλη της Ένωσης Αθέων;
Μέλος της Ένωσης Αθέων είναι οποιοσδήποτε αποδέχεται και τηρεί το καταστατικό της.
Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ή η απουσία θρησκευτικών πεποιθήσεων είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός και δεν το εξετάζουμε ούτε ζητάμε δήλωση φρονημάτων κατά την εγγραφή των μελών. Διαβάστε το καταστατικό μας, και αν συμφωνείτε με τους σκοπούς μας, γίνετε μέλος μας.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Μέλη

Α. Τρόπος εγγραφής

 1. Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού, η εγγραφή Μέλους απαιτεί δήλωση αποδοχής του καταστατικού και υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου προς τη Γραμματεία. Η αίτηση μπορεί να γίνει είτε γραπτά είτε ηλεκτρονικά και πρέπει να περιλαμβάνει:
  1. ονοματεπώνυμο
  2. πατρώνυμο
  3. ημερομηνία γέννησης
  4. έναν τουλάχιστον τρόπο επικοινωνίας (ενδεικτικά: ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 2. Η διαδικασία της εγγραφής ολοκληρώνεται με την καταχώρηση των στοιχείων του αιτούντος στο μητρώο μελών της Ένωσης και αφού καλυφθεί το ποσό εγγραφής.
 3. Το ποσό εγγραφής κατατίθεται εφάπαξ και η οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του δεν ισχύει αναδρομικά.

Β. Καταβολή εισφορών

Όπως ορίζεται από το Καταστατικό, τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν εφάπαξ ποσό εγγραφής, ετήσια συνδρομή, και τυχόν έκτακτες εισφορές.

 1. Τα Μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν τη δαπάνη εγγραφής.
 2. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση που Μέλος εγγραφεί μετά την 1η Νοεμβρίου, η καταβληθείσα ετήσια συνδρομή καλύπτει και το επόμενο έτος.
 3. Οι έκτακτες εισφορές καταβάλλονται εντός 30 ημερών από την ημέρα που αποφασίζεται η επιβολή τους.
 4. Κάθε Μέλος που έχει καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους θεωρείται ταμειακά τακτοποιημένο.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Υποστηρικτές

Α. Εγγραφή

 1. Για την εγγραφή ενός προσώπου ως Υποστηρικτή αρκεί η γνωστοποίηση στη Γραμματεία μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενός άλλου τρόπου επικοινωνίας.
 2. Η διαδικασία της εγγραφής ολοκληρώνεται με την καταχώρηση των στοιχείων του αιτούντος στο Μητρώο Υποστηρικτών της Ένωσης.
 3. Κάθε Υποστηρικτής δικαιούται να κάνει μόνο μία (1) εγγραφή στην Ένωση. Στην περίπτωση που γίνουν επιπλέον εγγραφές θα διαγράφονται όλες.
 4. Τα Μέλη που διαγράφονται λόγω μη καταβολής εισφορών ή λόγω μη ενεργού συμμετοχής στην Ένωση εγγράφονται στον κατάλογο των Υποστηρικτών.

Β. Δικαιώματα

Οι Υποστηρικτές της Ένωσης δικαιούνται να προτείνουν στη Γραμματεία θέματα προς συζήτηση και να εισηγούνται προτάσεις για κάθε ζήτημα που αφορά την Ένωση, καθώς και να συμμετέχουν σε δημοσκοπήσεις και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες που θα διεξάγει η Γραμματεία για τη σφυγμομέτρηση των απόψεων των υποστηρικτών όποτε το κρίνει σκόπιμο. Οι δημοσκοπήσεις και οι ψηφοφορίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Γ. Υποχρεώσεις

Οι Υποστηρικτές οφείλουν:

 1. Να προωθούν κατά την κρίση τους, τους σκοπούς της Ένωσης.
 2. Να μην παρακωλύουν με οποιοδήποτε τρόπο τους σκοπούς της Ένωσης.

Δ. Διαγραφή

 1. Κάθε Υποστηρικτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή του με δήλωσή του προς τη Γραμματεία.
 2. Η Γραμματεία μπορεί να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε διαγραφή Υποστηρικτή από την Ένωση.
 3. Ένας Υποστηρικτής μπορεί να διαγραφεί μεταξύ άλλων:
  1. Αν ενεργεί αντίθετα με τους σκοπούς του σωματείου.
  2. Αν ενεργεί με τρόπους που θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του σωματείου.
 4. Υποστηρικτής που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση της Γραμματείας, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν κρίνονται ως ασήμαντοι.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Μόνιμη Ηλεκτρονική Συνέλευση

 1. Όλα τα μέλη της Ένωσης, και μόνον αυτά, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στη Μόνιμη Ηλεκτρονική Συνέλευση.
 2. Οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες της Μόνιμης Ηλεκτρονικής Συνέλευσης (ΜΗΣ) γίνονται σε ηλεκτρονικό χώρο ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτό. Στο χώρο αυτό έχουν πρόσβαση μόνο τα εγγεγραμμένα σε αυτόν μέλη της Ένωσης.
 3. Η Γραμματεία διορίζει έναν ή περισσότερους Συντονιστές μεταξύ των Μελών, που φροντίζουν για την χορήγηση πρόσβασης στα εγγεγραμμένα μέλη και για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων στο χώρο της ΜΗΣ.
 4. Για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν τους εκάστοτε κανόνες συζήτησης που είναι αναρτημένοι στον χώρο ηλεκτρονικών συζητήσεων (forum).
 5. Καθένας από τους Συντονιστές έχει δικαίωμα να επιβάλει 24ωρη αποβολή οποιουδήποτε Μέλους εφόσον κρίνει ότι η συμπεριφορά του εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων και να ζητήσει την αποβολή του Μέλους από τη ΜΗΣ για χρονικό διάστημα έως και μία εβδομάδα. Η απόφαση της αποβολής χαρακτηρίζεται επείγον θέμα και λαμβάνεται από τη ΜΗΣ χωρίς τη συμμετοχή του εν λόγω Μέλους στην ψηφοφορία.
 6. Ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της ΜΗΣ.
 7. Οι λεπτομέρειες του τρόπου λειτουργίας της ΜΗΣ καθορίζεται με ψηφοφορία που λαμβάνει χώρα μέσα στην ίδια την ΜΗΣ. Εφόσον δεν οριστεί διαφορετικά, ισχύουν οι κανόνες που έχουν ήδη οριστεί με την από 30-1-2013 απόφαση της Γραμματείας.
 8. Οι αποφάσεις της ΜΗΣ θεωρούνται έγκυρες και εκτελεστέες. Την ευθύνη για την εκτέλεσή τους έχει η Γραμματεία.
 9. Κάθε μέλος της Γραμματείας έχει δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε μία ειλημμένη απόφαση της ΜΗΣ και να ζητήσει να ληφθεί απόφαση της Γραμματείας επ’ αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού.
 2. Τα Μέλη καλούνται στη ΓΣ από την Γραμματεία με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως δε μέσω ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. Η σχετική πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Ένωσης.
 3. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της ΓΣ.
 4. Η ΓΣ συγκαλείται τουλάχιστον μία (1) φορά ανά ημερολογιακό έτος σε ημερομηνία και τόπο που αποφασίζει η Γραμματεία στην πόλη που έχει οριστεί ως έδρα της Ένωσης.
 5. Τα Μέλη της Ένωσης προσέρχονται αυτοπροσώπως στη ΓΣ και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα Μέλη της Ένωσης μπορούν να εκπροσωπηθούν στη ΓΣ και από αντιπρόσωπό τους, εφόσον έχει προσκομιστεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο στη Γραμματεία της Ένωσης. Ως νομιμοποιητικό έγγραφο αρκεί γραπτή εξουσιοδότηση χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή γραπτή εξουσιοδότηση σταλμένη από την δηλωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους.
 6. Οι αποφάσεις της ΓΣ που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων της Ένωσης, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
 7. Ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της ΓΣ.
 8. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδριάσεως και ορίζει πρακτικογράφο για την τήρηση των πρακτικών.
 9. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αποβολή από τη Συνέλευση οποιουδήποτε Μέλους εφόσον κρίνει ότι η συμπεριφορά του εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Η απόφαση της αποβολής λαμβάνεται από τη ΓΣ χωρίς τη συμμετοχή του εν λόγω Μέλους στην ψηφοφορία.
 10. Το πρακτικό περιλαμβάνει:
  1. Κατάλογο με τα ονόματα των Μελών που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση.
  2. Τα ονόματα των Μελών που εκπροσωπήθηκαν στη συνέλευση από  παρευρισκόμενο Μέλος.
  3. Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που διενεργήθηκαν στην Γενική Συνέλευση.
  4. Υπογραφές των Μελών δίπλα από το όνομά τους στον συνταχθέντα κατάλογο της §α. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως παρουσίας, υπογράφει ο Γραμματέας της Συνέλευσης με την ένδειξη “ΕΑ”.
  5. Συνημμένες τις εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης απόντων Μελών.
  6. Τα πρακτικά των Τοπικών Συνελεύσεων, εφόσον έχουν λάβει χώρα τέτοιες.
  7. Σε περίπτωση που υπάρχει ηχογράφηση ή ηλεκτρονική καταγραφή, αποτελεί ένα σώμα με τα πρακτικά.
 11. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου τεχνικού μέσου τα Μέλη της Ένωσης που αδυνατούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία. Η συμμετοχη εξ αποστάσεως γίνεται εφόσον η Γραμματεία κρίνει οτι τα υφιστάμενα τεχνικά μέσα είναι επαρκή και ότι δεν δυσχεραίνεται η διεξαγωγή της ΓΣ. Κάθε μέλος που επιθυμεί να έχει εξ αποστάσεως συμμετοχή οφείλει να έχει ειδοποιήσει σχετικά τη Γραμματεία τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της ΓΣ. Σε περίπτωση διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας, οι ψήφοι των μελών αυτών αποστέλλονται ταχυδρομικά με διαδικασία που ορίζει η Γραμματεία.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Τοπικές Συνελεύσεις

 1. Τοπική Συνέλευση ονομάζεται συγκέντρωση Μελών κατά την ημέρα διεξαγωγής ΓΣ. Θεωρείται φυσική προέκταση της ΓΣ και υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
 2. Η πραγματοποίηση Τοπικής Συνέλευσης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) Μελών.
 3. Τα παρόντα Μέλη εκλέγουν ένα (1) Μέλος το οποίο εκτελεί χρέη Τοπικού Γραμματέα.
 4. Πριν την έναρξη της ΓΣ, ο Τοπικός Γραμματέας επικοινωνεί με τον Πρόεδρο της ΓΣ και τον ενημερώνει σχετικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων στην Τοπική Συνέλευση. Ο αριθμός αυτός μετρά υπέρ του απαραίτητου αριθμού για καταστατική απαρτία στη ΓΣ.
 5. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι προτάσεις προς ψηφοφορία πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα της διεξαγόμενης ΓΣ στην έδρα της Ένωσης. Ψηφοφορίες Τοπικών Συνελεύσεων επί άλλων θεμάτων και προτάσεων θα αγνοούνται.
 6. Οι ψήφοι αθροίζονται σε εκείνες της ΓΣ και συμβάλλουν στο τελικό αποτέλεσμα των ψηφοφοριών.
 7. Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών της Τοπικής Συνέλευσης καταγράφονται σε Τοπικό Πρακτικό, το οποίο εγκρίνει ο Τοπικός Γραμματέας και αποστέλλεται στη Γραμματεία της Ένωσης. Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών ανακοινώνονται στον Πρόεδρο της ΓΣ αυθημερόν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.
 8. Τοπικές Συνελεύσεις μπορούν να διοργανωθούν σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας πλην του Νομού όπου βρίσκεται η έδρα της Ένωσης.
 9. Οι Τοπικές Συνελεύσεις λαμβάνουν χώρα την ίδια ημέρα με τη ΓΣ και ξεκινούν τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά της ώρας νωρίτερα από την ώρα έναρξης της ΓΣ.
 10. Για να διοργανωθεί Τοπική Συνέλευση κατατίθεται αίτημα υπογεγραμμένο από πέντε (5) Μέλη της Ένωσης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την διεξαγωγή ΓΣ, όπου θα δηλώνεται η επιθυμητή τοποθεσία για διοργάνωση της Τοπικής Συνέλευσης. Η Γραμματεία εξετάζει το αίτημα και απαντά εντός δέκα (10) ημερών.
 11. Η Γραμματεία μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από Τοπικές Συνελεύσεις να συμπτυχθούν εφόσον βρίσκονται σε γειτονικές περιοχές.
 12. Η άδεια για διοργάνωση Τοπικής Συνέλευσης μένει σε ισχύ επ’ αόριστον. Ακυρώνεται στις εξής περιπτώσεις:
  1. Αν πάψουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις των §2 ή §5.
  2. Αν ακυρωθούν τρεις (3) διαδοχικές Τοπικές Συνελεύσεις σε συγκεκριμένη περιοχή λόγω χαμηλής προσέλευσης. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για τη διοργάνωση Τοπικής Συνέλευσης στη Γραμματεία.
  3. Αν η διάλυσή της ληφθεί ως απόφαση από την ίδια την Τοπική Συνέλευση.
  4. Αν αποδειχθεί επανειλημμένα η αδυναμία των Μελών που λαμβάνουν μέρος στην Τοπική Συνέλευση να ακολουθήσουν ορθά τη διαδικασία διεξαγωγής.
 13. Σε Τοπική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν εκτός από μόνιμους κατοίκους της περιοχής και Μέλη που δεν κατοικούν μόνιμα στην Περιοχή, αλλά απλά την επισκέπτονται.
 14. Το τοπικό πρακτικό περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
  1. Κατάλογο με τα ονόματα των Μελών που συμμετείχαν στην Τοπική Συνέλευση.
  2. Τα ονόματα των Μελών που εκπροσωπήθηκαν στη συνέλευση από  παρευρισκόμενο Μέλος.
  3. Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που διενεργήθηκαν στην Τοπική Συνέλευση.
  4. Υπογραφές των Μελών δίπλα από το όνομά τους στον συνταχθέντα κατάλογο της §α.
  5. Συνημμένες τις εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης απόντων Μελών.

ΑΡΘΡΟ 7

Βιβλία και αρχεία της Ένωσης

 

 1. Πέρα από τα αναφερόμενα στο καταστατικό, η Ένωση τηρεί επίσης τα παρακάτω βιβλία και αρχεία:
  1. Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
  2. Αρχείο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
  3. Βιβλίο παρουσίας Μελών στη Φυσική Γενική Συνέλευση.
  4. Μητρώο Υποστηρικτών της Ένωσης. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των Υποστηρικτών που αφορούν την Ένωση.
  5. Βιβλίο οικονομικής δραστηριότητας της Ένωσης (ανεξάρτητα με το βιβλίο που τυχόν προβλέπεται από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία), στο οποίο καταχωρείται τουλάχιστον η ημερομηνία, (σύντομη) περιγραφή κάθε οικονομικής δραστηριότητας, τα παραστατικά που εκδόθηκαν και η αιτιολογία. Στο Βιβλίο αυτό επίσης καταχωρούνται οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών που σχετίζονται με την Ένωση, λογαριασμοί paypal και άλλων ιδρυμάτων πληρωμών. Στο Βιβλίο αυτό μπορούν κατ’ εξαίρεση να καταχωρούνται με ένδειξη «ανώνυμα» μόνο οι μικροδωρεές (έως 4,00 €).
  6. Αρχείο με αντίγραφα των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών που σχετίζονται με την Ένωση το οποίο ενημερώνεται με τρόπο που να μην υπάρχουν χρονολογικά κενά.
 2. Όλα τα Μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα βιβλία και τα αρχεία, εφόσον αυτά δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Στα βιβλία και αρχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, πρόσβαση έχουν μόνο τα μέλη της Γραμματείας της Ένωσης και τα πρόσωπα που αυτά εξουσιοδοτούν.

 

ΑΡΘΡΟ 8

Ομάδες Εργασίας

 1. Συστήνονται με απόφαση της Γραμματείας «Ομάδες Εργασίας» με καθορισμένο θέμα.
 2. Ορίζονται με απόφαση της Γραμματείας ένας ή περισσότεροι Συντονιστές της ομάδας.
 3. Στις Ομάδες Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη της Ένωσης.
 4. Οι Ομάδες Εργασίας μπορούν να διατηρούν ιδιωτικούς χωρους συζήτησης στον ηλεκτρονικό χώρο συζητήσεων της Ένωσης.
 5. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων και εκτέλεσης δράσεων της κάθε Ομάδας Εργασίας καθορίζεται από τη Γραμματεία.
 6. Οι Ομάδες Εργασίας συγχωνεύονται ή διαλύονται με απόφαση της Γραμματείας.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ο Εσωτερικός Κανονισμός υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση Μελών της 12ης Οκτωβρίου 2013.