Διοίκηση


Η Ένωση Άθεων εκπροσωπείται από πενταμελή Γραμματεία, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση Μελών. Η τρέχουσα σύνθεση της Γραμματείας, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2015, είναι:

Τακτικά μέλη
Άλικο Γκέραρντ
Κοϊτσάνου Βασιλική
Μαρκουΐζος Αντώνης
Πάπιστας Ναπολέων
Φραγκόπουλος Φώτης

Αναπληρωτές (κατά σειρά εκλογής)
Πολύζου Παναγιώτα
Ακρανίδης Αλέξανδρος
Ντάνου Αναστασία

Βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού που υιοθετήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Μελών της της 12ης Οκτωβρίου 2013 δικαίωμα λήψης αποφάσεων έχει επίσης η Μόνιμη Ηλεκτρονική Συνέλευση που απαρτίζεται από όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης τα οποία έχουν εγγραφεί στο forum Αθεΐα και βρίσκεται σε μόνιμη συνεδρίαση σε κλειστό χώρο του forum.