Διοίκηση


Η Ένωση Άθεων εκπροσωπείται από πενταμελή Γραμματεία, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση Μελών. Η τρέχουσα σύνθεση της Γραμματείας, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 11ης Νοεμβρίου 2017, είναι:

Τακτικά μέλη
Ακρανίδης Αλέξανδρος
Κοϊτσάνου Βασιλική
Πάπιστας Ναπολέων
Πολύζου Παναγιώτα
Φραγκόπουλος Φώτης

Αναπληρωτές (κατά σειρά εκλογής)
Γιαννέας Αλέξανδρος
Καρακλιούμης Βασίλειος
Γιαννακόπουλος Σταύρος

Βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού που υιοθετήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Μελών της της 12ης Οκτωβρίου 2013 δικαίωμα λήψης αποφάσεων έχει επίσης η Μόνιμη Ηλεκτρονική Συνέλευση που απαρτίζεται από όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης τα οποία έχουν εγγραφεί στο forum Αθεΐα και βρίσκεται σε μόνιμη συνεδρίαση σε κλειστό χώρο του forum.