Ίδρυση σωματείου

Στις 24-11-2010 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για την ίδρυση σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Αθέων». Η αίτηση έλαβε γενικό αριθμό κατάθεσης 202797/2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 9837/2010. Η συζήτηση έλαβε αριθμό πινακίου ΡΔ/7 για τις 16-5-2011.

Στις 16-5-2011 προσκομίστηκε το πρακτικό εκλογής της προσωρινής διοικούσας επιτροπής και το καταστατικό του σωματείου, το οποίο εξετάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (δικαστής Παναγιώτα Πετροπούλου).

Στις 11-7-2011 δημοσιεύθηκε η απόφαση αρ. 4229/2011 σχετικά με την αίτησή μας.
Η δικαστής έκρινε ότι η λειτουργία της Μόνιμης Ηλεκτρονικής Γενικής Συνελεύσεως, έτσι όπως περιγραφόταν στο καταστατικό που κατατέθηκε, ερχόταν σε αντίθεση με τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Για το λόγο αυτό, ανέβαλε την έκδοση της οριστικής απόφασης και διέταξε επανάληψη της συζήτησης.

Στις 22-07-2011 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για επανεξέταση του καταστατικού. Η αίτηση έλαβε γενικό αριθμό κατάθεσης 135992/2011 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 6055/2011. Η συζήτηση έλαβε αριθμό πινακίου ΡΔ/23 για τις 06-02-2012.

Στις 06-02-2012 προσκομίστηκε εκ νέου το καταστατικό, αφού έγιναν οι αναγακαίες διορθώσεις (αφαιρέθηκε κάθε αναφορά στην Μόνιμη Ηλεκτρονική Γενική Συνέλευση) και εξετάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (δικαστής Κωνσταντίνα Νικολοπούλου).

Στις 09-04-2012 δημοσιεύθηκε η απόφαση αρ. 2240/2012 σχετικά με την αίτησή μας.
Η δικαστής επεσήμανε πολλά σημεία τα οποία κατά την άποψή της έχρηζαν διευκρινίσεων καθώς και την ανάγκη προσκόμισης ενός πιστοποιητικού για την μη ύπαρξη άλλης ένωσης προσώπων με την ίδια επωνυμία που να έρχεται σε σύγκρουση με την ίδρυση της παρούσας.
Για το λόγο αυτό, ανέβαλε την έκδοση της οριστικής απόφασης και διέταξε επανάληψη της συζήτησης.

Εν συνεχεία κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για επανεξέταση του καταστατικού, αφού έγιναν οι αναγακαίες διευκρινίσεις και προσκομίστηκε το πιστοποιητικό που ζητήθηκε.

Στις 25-05-2012 εγκρίθηκε το καταστατικό της Ένωσης Αθέων με την υπ᾽αριθμό 15 / 2012 διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Κείμενο διαταγής.

Στις 27-11-12 το σωματείο με την επωνυμία Ένωση Αθέων καταχωρήθηκε με αριθμό μητρώου 29218 σύμφωνα με την διαταγή 15 της 25-5-2012 όπως βεβαιώνει το υπ’ αριθμόν 3954/2012 πιστοποιητικό του γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στις 24-12-2012 έγινε η αίτηση για έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ 1114 ΙΔ’ Αθηνών

Ημερομηνία έναρξης: 27-11-2012
(ως ημερομηνία έναρξης εργασιών θεωρείται η ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο σωματείων)
ΑΦΜ: 998172549
Επωνυμία: Ένωση Αθέων
Κατηγορία νομικού προσώπου: ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικό
Μορφή νομικού προσώπου: Σωματείο
Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου: Ραπακούλια Μαρίνα Τατιάνα